ПРОМОТ ООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ се осъществява в рамките на договор BG-RRP-3.005-5277-C01, процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация. Проектът стартира на  24.07.2023 г. и предстои да се изпълнява през следващите 12 месеца. Общата стойност на проекта е 18 700,00 лева, от който 18 700,00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на ПРОМОТ ООД посредством инвестиция във информационно и комуникационни технологии и решения – уебсайт и онлайн магазин, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация, чийто краен резултат ще бъде засилване на конкурентните предимства и пазарните позиции на фирмата на общия европейски пазар.

Очакваният краен ефект от инвестицията по проекта е ПРОМОТ ООД да повиши нивото си на дигитализация, да улесни комуникацията си с клиентите, да повиши своята адаптивност към глобалните процеси и да осигури лесен достъп до продуктовата си гама.

Постигането на целите на проекта за изпълнение на инвестиция пряко адресира целта на подкрепата в рамките на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, а именно: „да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПРОМОТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Categories:

Tags:

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *